Tillar:       O'z       En       Ру    

PEDAGOGIKA VA MENEJMENT KAFEDRASI


111700, Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri,A.Temur koʻchasi,104-uy

e-mail:tvchdpi@edu.uz

e-mail: pedagogy&management@cspi.uz

Kafedra mudiri
Jumanova Fotima Uralovna


Pedagogika va menejment kafedrasi Chirchiq  davlat pedagogika instituti Kengashining 2019 yil 27 avgustda qabul qilgan 1-sonli Qaroriga muvofiq, Pedagogika fakulteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrasi tarkibidan alohida "Pedagogika va menejment" kafedrasi boʻlib ajralib chiqdi va faoliyat koʻrsata boshladi. Kafedra professor-oʻqituvchilari tegishli fanlardan dars berish bilan bir qatorda turli mavzularda ilmiy-tadqiqot ishlarini ham olib borishmoqda.

Pedagogika va menejment kafedrasi Pedagogika fakulteti tarkibiga kiradi va quyidagi yoʻnalish boʻyicha kadrlar tayyorlaydi:

 

Bakalavr – 

  • “5110900 – Pedagogika va psixologiya”
  • 5611700-Maktab menejmenti

Pedagogika va menejment  kafedrasida oʻtiladigan fanlar


Fan maqsadi:   “Pedagogika nazariyasi va tarixi”  fani bo‘lajak o‘qituvchilarni zamonaviy pedagogik fanlarning nazariy va tarixiy asoslariga doir bilimlar bilan qurollantirish hamda, pedagogik merosimizga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishga o‘rgatish, ta’lim va tarbiya nazariyasi va amaliyoti, tarbiya va ta’lim uning rivojlanish jarayoni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va har bir tarixiy bosqichda ilmiy bilimlar darajasi bilan bog‘liqligi to‘g‘risida aniq tasavvur hosil qilish.

Adabiyotlar

Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar

Fan maqsadi: “Kasbiy pedagogika” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, kasb ta’limi pedagogikasini tashkil etishga uslubiy yondashuvlar hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga vazifalarini bajaradi.


Adabiyotlar

Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar
Fan maqsadi: “Maktabgacha pedagogika”fanitalabalarga maktabgacha pedagogika nazariyasi va amaliyoti,  O`ziga xos xususiyatlari, ta’limiy-tarbiyaviy jihatlari, tarbiyachining kasbiy faoliyati va unga qo`yiladigan talablar;  yosh fuqaroni tarbiyalash ishining murakkabligi, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning tarbiyasi va rivojlanishi,  maktabgacha pedagogikada ilmiy-tadqiqot metodlari maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy, ahloqiy, jismoniy va estetik tarbiyalashda yangi pedagogiktexnologiyalar, bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash, maktabgacha pedagogika tarixi, maktabgacha muassasalarini tashkil etish va unga rahbarlik etish bo‘yicha vazifalarni bajaradi.

Adabiyotlar

Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar


Fan maqsadi: “Pedagogik mahorat” fanida erishilgan eng so‘nggi yutuqlar nuqtai nazaridan yondashgan. O‘qituvchilik hamisha navqiron kasb. SHuning uchun uning ilmiy – nazariy va  amaliy – metodik asoslari yildan yilga o‘z xususiyatlarini boyitib boradi. Qo‘llanmada pedagogik mahorat fanining nazariy va metodologik asoslariga, mazmuni, funksiyasi, tarkibiy qismlariga, ularning vazifalariga jiddiy e’tibor berilgan. SHu bilan birga o‘quv–tarbiyaviy jarayonni boshqarishda o‘qituvchi va tarbiyachining o‘z kasbiga milliy–ma’naviy jihatdan munosabati qanday bo‘lishi kerakligi yoritilgan.

Adabiyotlar

Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar
Fan maqsadi: “Tarbiyaviy ishlar metodikasi”          fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, tarbiyaviy ishlarni tashkil etishga uslubiy yondashuvlar hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga vazifalarini bajaradi. Ushbu fan tarbiya ijtimoiy-tarixiy jarayon sifatida; tarbiya paradigmalari,tarbiya jarayonida bola shaxsi; tarbiya metodikasi tushunchasi; insonparvarliktarbiyasi tamoyillari, metod va texnologiyalari; tarbiya jarayonini tashkil etish vaamalga oshirish yo‘llari; guruh (sinf) rahbarining faoliyati, bolalar jamoattashkilotlari; tarbiya jarayonida ijtimoiy institutlarning o‘zaro hamkorligini yo‘lgaqo‘yish kabi masalalarni qamrab olgan.

Adabiyotlar

Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar
Fan maqsadi: - Redagogik diagnostikaning maqsadi va vazifalari, asosiy tamoyillari, pedagogik diagnostikaning mazmuni, va mohiyati, pedagogik  nazorat, maktabgacha ta’limda  pedagogik diagnostikani tashkil etishning ilmiy, meyoriy va uslubiy asoslari 

-«Pedagogik diagnostika» fanidan nazariy va amaliy bilimlarini egallashi,

-Redagogik diagnostikani tashkil etishning  ilmiy-tadqiqot metodlari, maktabgacha ta’lim muassasalarida pedagogik diagnostikani tashkil eta olish, uning natijalarini tahlil qila olish

-Redagogik diagnostikani tashkil etishning  ilmiy asoslari bilan tanishtirish . 

- Redagogik diagnostikani tashkil etish va o‘tkazish metodikasi bilan tanishtirish

- Redagogik diagnostikani  o‘tkazish metodlari bilan tanishtirish

-Redagogik diagnostikani o‘tkazuvchi shaxs va unga qo‘yiladigan talablar bilan tanishish


Adabiyotlar

Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar


Fan maqsadi: “Umumiy  o‘rta ta’lim  maktabida  me’yoriy   hujjatlarni   yuritish” o‘quv fanini o‘zlashtirish natijasida bakalavr; o‘qituvchining metodik faoliyati va ta’lim tizimidagi ahamiyati UO‘TMda huquqiy-me’yoriy  hujjatlarni yuritish tartibi, sinf rahbari faoliyati, o‘qituvchining ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini samarali tashkil etish, UO”TMda  metod birlashmalar faoliyatini tashkil etish,  Darsni tashkil etish: amaliyot va nazariya birligi, o‘qituvchining ota-onalar bilan hamkorlik ishlari, fan olimpiadalari va turli xil tanlovlarni tashkil etish haqida tasavvurlarga ega bo‘lishi kerak.

Adabiyotlar

Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar


Bu sonda ma'lumot joylanmagan.

Fan maqsadi: Ushbu dasturda oila pedagogikasi fanining obekti, predmeti, maqsad va vazifalari, fanning rivojlanish tarixi, oila pedagogikasining ijtimoiy-iqtisodiy, me’yoriy-huquqiy asoslari, oilaning vazifalari, turlari, zamonaviy oilalar rivojining o ‘ziga xos xususiyatlari, oila tarbiyasining mazmuni, metod, shakl va vositalari, oilada bolalar bilan muloqotning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari, ta ‘lim muassasasi, o ‘qituvchilar, sinf (guruh) rahbarining oila bilan olib boradigan ishlari shakl va metodlari masalalariga katta e ‘tibor qaratilgan.

Fan maqsadi: Ushbu dastur xalq pedagogikasining didaktik imkoniyatlarini o‘quv- tarbiyaviy jarayonga tadbiq etish, xalq pedagogikasida oila va oilaviy tarbiyaning aks etishi, xalq pedagogikasida yoshlarni tarbiyalashning metod, usul va vositalari, xalq pedagogikasi va o‘zbek xalq og‘zaki ijodi, xalq pedagogikasi va xalq og‘zaki ijodida dostonlar, xalq pedagogikasida milliy urf-odatlar, an’analar, udumlar, marosimlarning tarbiya vositasi sifatidagi o‘rni, xalq pedagogikasida diniy ta’limotlar, xalq pedagogikasida xalq amaliy san’ati va madaniyatining o‘mi, o‘zbek xalqining muomala madaniyati, ahloqiy me’yorlari, turmush kechirish tartib-qoidalarini o‘rganishning tarbiyaviy ahamiyatini o‘z ichiga qamrab oladi.

Adabiyotlar


Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar


Bu sonda ma'lumot joylanmagan.


Fan maqsadi: “Maktab menejmenti asoslari” fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

Talaba:

ta’limda innovatsion faoliyatning metodologik asoslari;

 ta’limni boshqarish sohasidagi zamonaviy innovatsion jarayonlar;

 o‘quv-tarbiya sohasidagi zamonaviy innovatsion jarayonlar;

 ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlar;

 o‘quvchilarning ta’lim sohasidagi yutuqlari, shuningdek, turli mamlakatlarning ta’lim tizimlari haqidagi qiyosiy ma’lumotlar;

 tarbiyaviy ishlarni rejalshtirishning nazariy asoslari va metodikasi;

 tarbiyaviy faoliyat mazmuni;

  o‘quvchilarning darsdan tashqari faoliyatini tashkil etish va o‘tkazish texnologiyasi  haqida bilimga ega bo‘lishi kerak


Adabiyotlar


Fan dasturi
Ma’ruza matni Taqdimotlar

Tarqatma materiallar

Labaratoriya ishi
glossariy Nazorat savollar


Fan maqsadi: «Ta’lim texnologiyalari» kursining maqsadi bo‘lajak kasb ta’limi mutaxassislarni uchun ishlab chiqilgan o‘quv rejalarining tegishli kursi boyicha «Ta`lim to‘g‘risidagi» qonun, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da belgilangan vazifalar hamda Davlat talim standartiga ko‘ra qoyilgan talablar darajasida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularni o‘quv – tarbiya jarayonida qo‘llash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘quv – tarbiya jarayonidagi o‘rni, ulardan foydalanish, shuningdek, “Aqliy hujum”, “Tarmoqlar” (Klaster) usullari, “Bumerang”, “Skarabey”, “CHarxpalak”,”Rezyume” va shu kabi boshqa ta`lim texnologiyalr va ularni o‘quv – tarbiya jarayoniga qo‘llashning nazariy asoslari bilan izchil qurollantirishdan iborat.

Bu sonda ma'lumot joylanmagan.

 


Bugungi kunda kafedrada turli ilmiy yoʻnalishda faoliyat yuritayotgan professor-oʻqituvchilar jamoasi toʻplangan.

Kafedra tarkibida faoliyat yuritib kelayotgan yetakchi oʻqituvchilar:

 

  • Maxkamov Ulfatjon Ilxomjonovich – pedagogika fanlar doktori, professor.
  • Ernazarova Gulnora Ablakulovna - pedagogika fanlar doktori, professor
  • Xudoyqulov Xol Jumayevich -pedagogika fanlar doktori, professor
  • Musurmonov Raxmatulla - pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
  • Jumanova Fotima Uralovna - pedagogika fanlari nomzodi
  • Burxonov Abduvali Abdullayevich– pedagogika fanlari nomzodi.
  • Abdujalilova Shoira Abdumajidovna - pedagogika fanlari nomzodi
  • Maxkamova Nodira Ulfatjonovna -pedagogika fanlari nomzodi

 

Oʻquv mashgʻulotlarini oʻtish uchun kafedraning asosiy oʻqituvchilaridan tashqari, faoliyatlari taʻlim dasturlari yoʻnalishi bilan bogʻliq boʻlgan ilmiy-tadqiqot institutlari mutaxassislari va yetakchi oliy ta`lim muassalari professor-oʻqituvchilari jalb qilingan.

 

 

Oʻquv jarayonini takomillashtirish uchun kafedraning  professor-oʻqituvchilari darslarda zamonaviy oʻqitish usullaridan, multimediya vositalaridan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadilar.

Malakaviy amaliyotlarini talabalar Toshkent viloyatining umumiy  oʻrta taʻlim muassasalarida olib borishadi.

Kafedra Qori Niyoziy nomidagi O’zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti, Toshkent viloyati Xalq ta’limi boshqarmasi, Chirchiq shahar Xalq ta’limi bo’limi, umuiy o’rta ta’lim maktablari boshqa tashkilotlar bilan xamkorlik aloqalarini oʻrnatgan.

 

   

 

 

Taʻlim yoʻnalishlari va oʻqitish darajalari roʻyxati


Bakalavr

Yoʻnalish kodi

Taʻlim yoʻnalishi  va darajasi

Oʻqish muddati va ta`lim tili

5110900

Pedagogika va psixologiya

daraja: bakalavr

Oʻqish muddati:4 yil;

Oʻqitish tili: oʻzbek, rus

5611700

Maktab menejmenti

daraja: bakalavr

Oʻqish muddati:4 yil;

Oʻqitish tili: oʻzbek

 

Kafedradagi professor oʻqituvchilar tarkibi:

T/r

Familiya, ismi, sharifi

Ilmiy darajasi 

Lavozimi

1.       

Jumanova Fotima Uralovna

Pedagogika fanlari nomzodi

kafedra mudiri

2.       

Maxkamov Ulfatjon Ilxomjonovich

pedagogika fanlar doktori

professor

3.       

Ernazarova Gulnora Ablakulovna

pedagogika fanlar doktori

professor v.b.

4.       

Xudoyqulov Xol Jumayevich

pedagogika fanlar doktori

dotsent

5.       

Musurmonov Raxmatulla

pedagogika fanlari nomzodi

dotsent

6.       

Maxkamova Nodira Ulfatjonovna -

 

pedagogika fanlari nomzodi

dotsent

7.       

Burxonov Abduvali Abdullayevich

pedagogika fanlari nomzodi

dotsent v.b.

8.       

Abdujalilova Shoira Abdumajidovna

pedagogika fanlari nomzodi

 

9.       

O’tayev Akrom Yoldashevich

 

o‘qituvchi

10.   

Abdulxamidov Sardor Mardonaqulovich

 

o‘qituvchi

11.   

Raxmonov Azamat Ruzvonovich

 

o‘qituvchi

12.   

Ismoilova Dilafruz Muhiddinovna

 

o‘qituvchi

13.   

Eshmanova Nodira Nazarqulovna

 

o‘qituvchi

14.   

Kadirova Xurshida Abduxalilovna

 

o‘qituvchi

15.   

Tilyakova Mavjuda Ashurovna

 

o‘qituvchi

16.   

Satbarov Atabek Asilbek o’g’li

 

o‘qituvchi

17.   

Kushnazarova Yulduz Kulnazarovna

 

o‘qituvchi

18.   

Vaysova Yorqinoy Mamatjanovna

 

o‘qituvchi

 

Institutda yuz berayotgan yangiliklarni elektron pochtangizga yuborilishini istaysizmi?

Quyidagi oynada siz o'z email-pochtangizni faollashtirsangiz, har bir yangilik pochtangizga yuboriladi.