+99870 716-68-05

Tillar:       O'zb       Eng       Рус    

EMAIL POCHTA

RUS TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI

Kafedra mudiri: Екабсонс Александра Валерьевна , Ph.D.
Екабсонс Александра Валерьевна , Ph.D.

Екабсонс Александра Валерьевна , Ph.D.

Kafedra mudiri:

Asosiy ma'lumotlar:

Chirchiq davlat pedagogika instituti Kengashining 2020-yil 31-oktabrdagi 4-sonli qaroriga asosan “Rus tili va adabiyoti” kafedrasi mustaqil faoliyatini boshladi.

Rus tili va adabiyoti kafedrasining asosiy yo‘nalishlari

Bakalavr:

5111300-Ona tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti)

5111306 - Ona tili va adabiyoti (o‘ga tilli guruhlarda)

5112500- O‘ga tilli guruhlarda rus tili

Magistrlik darajasi:

5A 111301-Ona tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti)

Rus tili va adabiyoti kafedrasida quyidagi fanlar o‘qitiladi:

Fan nomi

Fan haqida qisqacha ma'lumot

1

Adabiyotshunoslikka

kirish


“Adabiyotshunoslikka kirish” kursi adabiyot fanlarining butun tsiklida asosiy o‘rin tutadi. Mazkur kurs adabiyotning san’at turi sifatidagi mohiyati, badiiy asarning yaxlit badiiy-estetik tizim sifatidagi, adabiy shakllarning tarixiy rivojlanish qonuniyatlari haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantiradi.Xalq ogʻzaki ijodi

“ Xalq ogʻzaki ijodi ” kursi xalq og‘zaki ijodini o‘rganishni, adabiyot va folklorning o‘zaro bog‘liqlig‘ini ochib berish hamda o‘rganishni ko‘zda tutadi


Hozirgi rus

adabiy tili

Hozirgi rus adabiy tili kursi bizning mutaxassisligimizdagi tilshunoslik fanlari orasida asosiysi hisoblanadi.

U hozirgi rus adabiy tilining tizimi va tuzilmasini, uning birligi va ularning turli darajadagi nutqda faoliyat ko‘rsatish qoidalarini o‘rganishni ko‘zda tutadi.Rus tili tarixi

"Til tarixi" rus tili tarixining asosiy bosqichlari haqidagi ma'lumotlarni o'rganishni o'z ichiga oladi; rus tilining butun rivojlanishi davomida harakat qilgan fonetik jarayonlar haqida; rus tilining rivojlanishining muayyan davrlarida uning grammatik va leksik xususiyatlari haqida; adabiy tilning funksional turlari tizimini shakllantirish haqida; zamonaviy rus adabiy tilining asosiy yo'nalishlari haqida


Rus tilining dialektologiyasi

"Dialektologiya" shimoliy va janubiy rus shevalari va o‘tish lahjalarida bo‘g’inning tuzilishi haqida ma’lumotni o‘rganishni o‘z ichiga oladi, urg’uli vokalizm; urg'usiz vokalizm; konsonantizm; gap bo`laklaridagi sheva farqlari, so`z birikmalari va gaplar tuzilishi; sheva so‘z yasalish xususiyatlari; sheva so‘zining asosiy belgilari; frazeologiya; leksikografiya; eski rus tilining rus tilining sheva bo‘linishi


Rus adabiyoti tarixi

"Rus adabiyoti tarixi" kursi rus adabiyoti va madaniyatining asosiy nomlari va asarlari bilan tanishtiradi, tarixiy va adabiy jarayonning asosiy muammolari bilan tanishtiradi


Bolalar adabiyoti

“Bolalar adabiyoti” fani jahon adabiyotining rivojlanish qonuniyatlarini bolalar va yoshlar uchun ochib beradi.


Jahon adabiyoti tarixi

Jahon adabiyotini o‘rganish kelajakdagi rus tili va adabiyoti o‘qituvchilari – talabalarga jahon tarixiy-adabiy jarayonining qonunchiliklarini, milliy adabiyotlarning tipologik umumiyligini tushunishga, rus adabiyoti haqida jahon adabiyot jarayonining tarkibiy qismi sifatida tasavvurni shakllantirish imkonini beradi


Rus tilining stilistikasi

va matn tahlili

Kursning asosiy mazmuni - til, adabiy me'yorlar, nutq faoliyati turlari, rus nutqining funktsional uslublari, matn to‘g‘risidagi bilimlar tashkil etadi.

Dastur mazmunida matnni tahlil qilishning amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘z matnini tuzish, qisqartirish amallariga alohida e’tibor qaratilgan.


MDH xalqlari adabiyoti

«MDB xalqlari adabiyoti» kursi talabalarni XX asr oxirida va zamonaviy bosqichda MDB xalqlari mamlakatlari adabiy jarayonining rivojlanishi bilan tanishtiradi. Milliy adabiyotlardagi yo‘nalishlar va oqimlar, janr tizimi, eng yirik yozuvchilarning hayoti va ijodi haqida tushuncha beradi.


Rus tilini o'qitish metodikasi

Ushbu kurs talabalarning kasbiy tayyorgarligiga, rus tili o'qituvchisi sifatida amaliy pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan.


Adabiyot o`qitish metodikasi

Ushbu kurs talabalarni kasbiy tayyorlashga, rus tili va adabiyoti o'qituvchisi sifatida amaliy pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan.


Ifodali o‘qish amaliyoti va adabiy tahlilning asosiy qoidalari

“Ifodali o‘qish amaliyoti va adabiy tahlilning asosiy qoidalari” fani badiiy ijod va badiiy asarlarni idrok etishni o‘rganishning turli jihatlarini ko‘rib chiqadigan adabiy siklning fanidir.


Zamonaviy

adabiy jarayon

Ushbu kurs talabalarni so'nggi o'n yilliklar (90 va 2000 yillar)dagi eng so'nggi zamonaviy adabiyotlar bilan tanishtiradi. Ushbu fan talabalarga rus adabiyoti sohasidagi bilimlarini kengaytirish imkonini beradi.


Qiyosiy

tipologiya

“Qiyosiy tipologiya” kursida o‘zbek tiliga oid faktlarni rus tiliga qiyoslagan holda tizimli tarzda taqdim etiladi.


Umumiy tilshunoslik

“Umumiy tilshunoslik” kursi talabalarda zamonaviy ilmiy bilimlarni poliparadigmatik tashkil etish doirasida ishora-ramz tizimi sifatida og‘zaki, yozma va virtual muloqot sohasida keyingi mustaqil izlanishlarini ta’minlovchi kompetensiyalarni shakllantiradi.


Adabiyotshunoslik asoslari

“Adabiyotshunoslik asoslari” adabiyotni san’at turi sifatida idrok etishni hamda voqelikni aks ettirish san’ati, adabiyotni san’at turi sifatidagi tarixiy-adabiy kurslarni tayyorlovchi asosiy fandir.


“Ona tili stilistikasi va nutq madaniyati”

"Ona tilining stilistikasi va nutq madaniyati" fani til tizimining barcha darajalarida rus tilining resurslari haqida tasavvurni, rus tilining barcha darajalari variantlarining stilistik va me'yoriy xususiyatlarini bilishni; to'g'ri nutqni o'zlashtirish, matnlarni farqlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni shakllantiradi.


Rus tili tarixi va dialektologiyasi

"Rus tili tarixi va dialektologiyasi" shimoliy va janubiy rus shevalari va o‘tish lahjalarida bo‘g’inning tuzilishi haqida ma’lumotni o‘rganishni o‘z ichiga oladi, urg’uli vokalizm; urg'usiz vokalizm; konsonantizm; gap bo`laklaridagi sheva farqlari, so`z birikmalari va gaplar tuzilishi; sheva so‘z yasalish xususiyatlari; sheva so‘zining asosiy belgilari; frazeologiya; leksikografiya; eski rus tilining rus tilining sheva bo‘linishi, eski rus tilining so'z boyligini, nutq qismlarini rivojlantirish; sintaksis, qadimgi rus adabiy tili, qadimgi rus adabiy tilining paydo bo'lishi muammosi, qadimgi rus adabiy tilining ko'lami va turlari, qadimgi rus adabiy tili, buyuk rus tilining umumxalq tili rivojlanishi, badiiy adabiyot tilining og'zaki til bilan yaqinlashishi, adabiy tilning funktsional turlari tizimining shakllanishi,rus millati adabiy tilining, zamonaviy rus adabiy tilining rivojlanishining asosiy bosqichlari haqida tushuncha beradi.


Rus tilini o'qitish metodikasida pedagogik texnologiyalar

Fan quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshiradi:

1) rus tilini o'qitish texnologiyalari va usullari sohasidagi bilimlar tizimini egallashni ta'minlaydi;

2) o‘quvchilarda metodik ko‘nikmalarni yanada shakllantirishga yordam beradi;

3) filologiya yo‘nalishining umumiy fanlari bo‘yicha kasbiy-pedagogik faoliyatni joriy etishga tayyorlaydi.


Adabiyot o`qitish metodikasida pedagogik texnologiyalar

Fan quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshiradi:

1) rus tilini o'qitish texnologiyalari va usullari sohasidagi bilimlar tizimini egallashni ta'minlaydi;

2) o‘quvchilarda metodik ko‘nikmalarni yanada shakllantirishga yordam beradi;

3) filologiya yo‘nalishining umumiy fanlari bo‘yicha kasbiy-pedagogik faoliyatni joriy etishga tayyorlaydi.


Adabiyot nazariyasi

“Adabiyot nazariyasi” adabiyotni san’at turi sifatida idrok etishni hamda san’atni voqelikni aks ettirishning obrazli shakli sifatida, adabiyotni san’at turi sifatidagi tarixiy-adabiy kurslarga oid tarixiy-adabiy kurslarni tayyorlaydigan asosiy fandir.


Badiiy matnni tahlil qilish va ifodali o‘qish

"Badiiy matnni tahlil qilish va ifodali o‘qish " - badiiy ijod va badiiy asarlarni idrok etishni o'rganishning turli jihatlarini ko'rib chiqadigan adabiyotshunoslik tsikli fanidir.


Rus tili propedevtika kursi

"Rus tili propedevtik kursi" fani zamonaviy rus tilining maktab va universitet fanlari o'rtasidagi bog'liqlik bo'lib, lingvistik dunyoqarashni kengaytirishga, lingvistik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirishga va lingvistik ma'lumotlarni mustaqil tahlil qilishga yordam beradi.


Ona tili morfonologiyasi

Fanning asosiy maqsadi – bir morfemaning morflaridagi (so‘z o‘zgarishidagi) yoki so‘zlarning o'zaklaridagi (so‘z birlashmasidagi) fonemalarni o‘zgartirish yoki navbatlantirishdan iborat.

Predmetning vazifalari – morfologik o'zgarishlarga duchor bo'lgan asoslar doirasini aniqlash, majburiy (ya'ni) bashorat qilinadigan o'zgarishlarni ixtiyoriylardan cheklash, "leksiklashtirilgan" o'zgarishlarni aniqlashdir.


Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Fanni o‘rganishdan maqsad bakalavrlarning fan metodologiyasi sohasidagi bilimlarini o‘zlashtirish va kelajakdagi kasbiy faoliyat muammolarini tahlil qilish va hal etishga har tomonlama yondashish imkonini beradigan intellektual faoliyat ko‘nikmalarini egallashdan iborat; zarur umumiy madaniy kompetensiyalarni shakllantirish.


Epik janrlarni adabiy tahlil qilish nazariyasi va amaliyoti

“Epik janrlarni adabiy tahlil qilish nazariyasi va amaliyoti” magistrantlarning nasr poetikasining turli jihatlari bo‘yicha bilimlarini chuqurlashtiradigan fandir.


XX asr oxiri - XXI asr boshlaridagi adabiy yo'nalishlar

“XX asr oxiri - XXI asr boshlaridagi adabiy yo'nalishlar” kursi magistrantlarni ko‘plab adiblar ijodining ma’naviy, mazmunli va estetik tamoyillari bilan tanishtiradi. Yangi uslubdagi adabiy yo'nalishlar, uslublar, janrlar, adabiy jarayonga xos bo'lgan mualliflik texnikasi va shakllari bilan tanishtiradi.


Bugungi kunga qadar kafedrada quyidagi o‘qituvchilar ilmiy-pedagogik faoliyat olib bormoqdalar:

Ekabsons Aleksandra Valerievna v.v.b. dots. PhD

Fayzullaev Javad Said-Burxanovich - p.f.n. dotsent

Sergeeva Elyanora Sergeevna – katta o'qituvchi

Narqo‘zieva Gulnora Ziyadullaevna – katta o‘qituvchi

Shagieva Nargis Fagimovna - o'qituvchi

Kenenboev Erkin Toylibaevich - o'qituvchi

Kononova Irina Yurievna - o'qituvchi

Muratov Komil Qurbonovich - o'qituvchi

Kaldibayeva Dzhuldizay Orinbosarovna - o'qituvchi

Tangirova Gulnora Izzetovna - o‘qituvchi

Shakirova Runiza Rafkatovna - o'qituvchi

Begmatov Baxtiyor Dilshodovich - o'qituvchi

Li Tatyana Gennadievna - o'qituvchi

Hamidullaeva Gauxar Ataniyazovna - o'qituvchi

Magistratura professor-o'qituvchilari tarkibi alohida e'tiborga loyiqdir:

1. Kamilova Saodat Ergashevna – professor, Dsc

2. Saparova Qunduz Atabaevna - professor, Dsc

3. Asilova Gulshan Asadovna - professor, Dsc

4. Latipov Okil Djurakulovich – dotsent, f.f.n.

5. Tursunov Ibroxim Nuralievich – dotsent, p.f.n.


CHIRCHIQ SHAHRI 15-SON O'RTA TA'LIM MAKTABI QOSHIDA MAKTAB LABORATORIYASI OCHILISHI.Kafedraning o‘qituvchilar-pedagogika tarkibi innovatsion ta’lim pedagogika klasterini faol o‘zlashtirmoqda

TOSHKENT VILOYATI RUS TILI VA ADABIYOTI O‘QITUVCHILARI UCHUN KLASTER TA’LIM BO‘YICHA SEMINAR.


MAKTAB LABORATORIYA LOYIHASI DOIRASIDA KAFEDRA TALABALARI OCHIQ MASHG‘ULOTLAR O‘TKAZISHDI 

RTP 17/1 GURUHI TALABASI SHAGALIEVA MADINA 4-SINF O'QUVCHILARI UCHUN “Yovvoyi va uy hayvonlari” MAVZUSIDA DARS O'TKAZDI.RUS TILI FANIDAN "PREDMETNI MATERIAL, VAQT, JOYLAR, MAQSAD BO'YICHA QANDAY TA’RIFLASH" MAVZUSIDAGI DARSNI RTR 17/1 GURUHI TALABALARI TILEGENOVA SHINIGUL VA SHAGALIEVA MADINA OTKAZISHDI.RTU 17/1 GURUHI TALABASI RAXMATOV SHOHRUX


RUS TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI PROFESSOR-O‘QITUVCHILARI KENENBAYEV E.T., MURATOV K.Q. VA SHAGIYEVA N.F. 15-SON O'RTA TA'LIM MAKTABIDA QIZIQARLI DARSLAR OTKAZISHDI.

RUS TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI O‘QITUVCHILARI BILAN BIRGALIKDA “9 MAY – XOTIRA VA QADRLASH KUNI” GA BAG’ISHLANGAN TADBIR O‘TKAZILDI