+99870 716-68-05

Tillar:       O'zb       Eng       Рус    

EMAIL POCHTA

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI KAFEDRASI

Kafedra mudiri: f.f.n. Shofqorov Abdishukur Musayevich
f.f.n. Shofqorov Abdishukur Musayevich

f.f.n. Shofqorov Abdishukur Musayevich

Kafedra mudiri:

Asosiy ma'lumotlar:

 O‘zbek tilshunosligi” kafedrasi Chirchiq davlat pedagogika instituti kengashining 2018-yil 27-avgustda qabul qilingan 1-sonli qaroriga muvofiq “Tarix va tillar” fakulteti “Tillar” kafedrasi tarkibidan alohida “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasi boʻlib ajralib chiqdi va faoliyat koʻrsata boshladi. 2021 yilda “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasi tarkibidan “O‘zbek tilshunosligi” kafedrasi ajratib chiqdi. Kafedra professor-oʻqituvchilari tegishli fanlardan dars berish bilan bir qatorda turli mavzularda ilmiy-tadqiqot ishlarini ham olib borishmoqda.

“O‘zbek tilshunosligi” kafedrasi Chirchiq davlat pedagogika instituti “Gumanitar fanlar” fakulteti tarkibiga kiradi. 

 

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi tarkibida quyidagi ta’lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari mavjud.

Bakalavr:

60111400 – O‘zbek tili va adabiyoti

60111500 – Ona tili va adabiyot: qozoq tili va adabiyoti

Magistratura:

70111401 – O‘zbek tili va adabiyoti

70111501 – Ona tili va adabiyot (qozoq tili va adabiyoti)

 

O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qitiladigan fanlar:

 

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot


Bakalavr

1

O‘zbek tili

Davlat tilida og‘zaki va yozma muloqot yuritish, tilining orfoepik va imlo qoidalari, sohaviy terminalogiya, mutaxassislik tili, monologik va dialogik matn tuzish, nutq uslublari, sohaviy hujjatlarini tayyorlash va rasmiylashtirish masalalarini qamrab oladi.

2

O‘zbek tili tarixi

Talabalarning o‘zbek tili tarixi bo‘yicha, tilshunoslik fanining shakllanish bosqichlari, jumladan, eski turkiy til va eski o‘zbek adabiy tili tovush tizimi, leksik-semantik sathi, morfologik tarkibi hamda sintaktik strukturasi xususida, arab yozuvi hamda unda mavjud bo‘lgan harflar borasida, o‘zbek adabiy tilining shakllanishi va rivojlanishiga muhim ulush qo‘shgan shoir-u yozuvchilar asarlariga xos lingvistik jihatlar to‘g‘risida muayyan bilimga ega bo‘lishi va ularni amaliyotda tatbiq etishi muhim ahamiyat kasb etadi.

3

O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi

Pedagogikaning xususiy didaktik siklidagi fanlardan biri bo‘lib, tilshunoslik fanlari hamda ona tili ta’limi jarayonlari bilan bog‘liqdir va “Nima o‘qitiladi?”, “Qanday o‘qitiladi?”, “Qanday tashkiliy shakllar vositasida o‘qitiladi?” degan savollarga javob izlaydi. “O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi” fani o‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi bo‘yicha yetuk kadrlar tayyorlash, ta’lim tizimida ona tilini o‘qitishni rivojlantirishga xizmat qiladi.

4

Tilshunoslik asoslari

Tilshunoslik fani, uning bo‘limlari, o‘rganish obyekti, boshqa fanlar bilan aloqasi haqida ma’lumot berish, talabalarni tilshunoslik fanining asosiy tushunchalari, kategoriyalari haqidagi bilimlar bilan qurollantirish, talabalarda olingan bilimlarni amalda qo‘llay olish malakasini shakllantirish kabi vazifalarni hal etishni taqozo qiladi.

4

Hozirgi o‘zbek adabiy tili

Fanning maqsadi hozirgi o‘zbek adabiy tili, uning milliy til tarkibidagi tavsifi, strukturaviy, sistemaviy va funksional хususiyatlari, tariхiy ildizlari va dialektal asoslari, adabiy til va dialektlar, adabiy til va funksional stillar, adabiy til va jargonlar, ular o‘rtasidagi aloqa-munosabatlar, o‘zbek tilining morfemik, so‘z yasalishi va morfologik tizimi, uning o‘ziga xos jihatlari, sintaktik birliklar va ularning turlari, so`z birikmasi va gap sintaksisi bo‘yicha talabalarda tegishli bilim darajasini, shu bilimdan ilmiy-pedagogik faoliyatda unumli foydalana olish ko‘nikmalarini shakllantirish; talabalarni o‘zbek tilshunosligining fonetika, fonologiya, grafika, orfografiya, orfoepiya, leksika, frazeologiya, leksikografiya, morfemika, so‘z yasalishi, grammatika [morfologiya va sintaksis] bo‘limlari bilan tanishtirish, bu sohalarda qo‘lga kiritilgan yutuqlar, bilimlar sirasi, ulardagi munozarali holatlar, g‘oyalar va qarashlar, asosiy tushuncha va atamalar хususida ma’lumot berishdan iborat.

5

O‘zbek dialektologiyasi

Fanning maqsadi o‘zbek shevalarining eng muhim xususiyatlari, ularning murakkab tarkibi, leksik, fonetik va grammatik tabiati haqida talabalarga to‘la ma‟lumot berishdan iboratdir

6

Eski o‘zbek yozuvi

Fanning maqsadi talabalarda arab va fors tillarining nazariy asoslari, ularning asosiy grammatik kategoriyalarini o‘rgatish hamda ularni amalda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilish, eski o‘zbek yozuvi matnalrini o‘rganish va amalda qo‘llay bilish malakalarini shakllantirishdan iborat.

7

Davlat tilida ish yuritish

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarga zamon talablariga mos ravishda davlat tilida ish yuritish asoslari, rasmiy hujjatlar va ularni yozish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlar berish, bo‘lg‘usi fan o‘qituvchisini kasbiy faoliyatiga doir ish hujjatlari bo‘yicha bilimlar bilan qurollantirish.

Fanni o‘qitishning vazifasi – talabalarga davlat tilida ish yuritishga oid bilim berish, nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llay bilishga o‘rgatish va pirovardida ularni hujjatlarni to‘g‘ri yozish, yozilish qolipini bilish va ulardan foydalana olishi, hujjatlarni to‘g‘ri rasmiylashtirish, matn mazmuni va qurilishini to‘g‘ri shakllantirishga o‘rgatishdir.

8

Nazariy va amaliy leksikografiya

Fanni o‘qitishda “Nazariy va amaliy leksikografiya” fanining vujudga kelishi va rivojlanishi bo‘yicha bilimlarni o‘zlashtirish va mustahkamlash, talabalarda o‘zbek lug‘atchiligi bo‘yicha boshlang‘ich bilim ko‘nikmalarini hosil qilish, etimologik, qiyosiy va chog‘ishtirma lug‘atlar yaratish, zarur termin va iboralar, tushuncha va kategoriyalarni ishlab chiqish, ensiklopedik va lingvistik lug‘atlarning farqli jihatlari, maxsus lug‘atlar, lug‘at maqolalari sxemasi, o‘zbek lug‘atchiligining tarixiy ildizlari, uning eski turkiy til va eski o‘zbek tili davridagi holati, istiqlol yillaridagi rivoji haqida bilim berish vazifalarini amalga oshirish nazarda tutiladi.

9

O‘zbek tilining nazariy grammatikasi

Ushbu fanning vazifasi o’zbek tili grammatikasi – nazariy grammatikasi haqida umumiy ma’lumot, tshuncha berishdi.

Nazariy grammatika o’z ichiga nazariy marfalogiya va nazariy sintaksis masalalarini qanbrab oladiki, bu muammollar kengligi, murakabligi va ayni vaqtda, qiziqarliligi blan alohida ahamiyatga egadur. Ayniqsa, nazariy grammatikaning – nazariy sinteksning eng murakkab va eng qiziqarli bolimi hisoblangan sodda gap aspekti muhimligi yetakchiligi bilan ajralib turadi.

10

Qozoq adabiyoti tarixi

Qozoq adabiyoti tarixi fani nazariy kurs hisoblanadi. Qozoq adabiyoti tarixida qadimgi davr, xonlik davri, yigirmanchi asr. Dastlabki adabiyot zamonaviy qozoq adabiyoti deb hisoblanadi. Shuningdek, shoir va yozuvchilar asarlaridagi o‘quvchilarni qozoq adabiyoti tarixi, turlari, tarixiy qo‘shiqlar, tarbiyaviy ahamiyatga ega asarlar bilan tanishtirish masalalari ko‘rib chiqildi.

11

Qozoq orfografiyasi va punktuatsiyasi masalalari

"Qozoq orfografiyasi va punktuatsiyasi masalalari" fanining maqsadi – o‘quvchilarning maktabdagi qozoq tili bo‘yicha bilimlarini takrorlash va eslash bilan uyg‘unlashtirish; savodli yozishni, yozuvdagi xatolarni yo‘q qilishni o‘rgatish; adabiy til me'yorlariga o‘rgatish, to‘g‘ri o‘qish, ifodali o‘qish, so‘zlar va jumlalarning to‘g‘ri yozilishiga alohida e'tibor, tinish belgilarini to‘g‘ri ishlatishga o‘rgatish.

12

Turkiy xalqlar adabiyoti

Turkiy xalqlar adabiyotini mustaqil subyekt sifatida tan olish mustaqillik davridagi eng dolzarb masalalardan biridir. "Turkiy xalqlar adabiyoti" fani ta'lim muassasalarida o‘qitiladigan, o‘ziga xos o‘sish va tadqiqot tarixiga ega bo‘lgan muhim fanlardan biridir.

13

Abayshunoslik

"Abayshunoslik" fani – talabalarni shoirning ijodiy dunyosi bilan tanishtirish, materialni to'liq o'zlashtirishga yordam berish, o'z -o'zidan tizimli tahlil qilish, yo'l -yo'riq berish. Abay tarjimai holidan batafsil ma’lumot. Abay asarlarini tarqatish yo'llari, shoir she'riyati naqshini o'zlashtirish.

141

Umumiy tilshunoslik

"Umumiy tilshunoslik" fanining maqsad va vazifalariga muvofiq ushbu asarda tilshunoslikning asosiy tushuncha va atamalari, uning asosiy nazariy muammolari va tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasi, tilning jamiyatdagi vazifasi va o‘rni, qonuniyatlari ko‘rib chiqilgan. til va uning o‘zaro ta'siri.dunyo taraqqiyotining qonuniyatlari, sohalari, dunyo tillari tasnifi.

15

Hozirgi qozoq adabiy tili

"Hozirgi qozoq adabiy tili" fani juda murakkab fan sifatida qaraladi. Ushbu fanga qozoq tili amaliyoti, fonetika, lug‘at, morfologiya, sintaksis kiradi. Hozirgi qozoq tilining asosiy vazifalari va vazifalari – bu tilning tovushlari usullari va turlarini, ovozli va jarangsiz tovushlarning turlarini o‘rganishdir.Tilshunoslikdagi maxsus metod metod sirlarini ochib beradi, tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasini aniqlaydi, fonetik, leksik, morfologik va sintaksisning turli sohalarini o‘rganish usullarini tanlaydi va kerakli shaklga keltiradi.

16

Qozoq dialektologiyasi

Qozoq dialektologiyasi kelajakdagi qozoq tili va adabiyoti o‘qituvchilariga qozoq tilining nazariy va ijtimoiy shevalarining milliy adabiy til bilan aloqasi to‘g‘risida ma'lumot beradi.

17

Qozoq bolalar adabiyoti

"Qozoq bolalar adabiyoti" fanining maqsad va vazifalari tufayli ushbu ishchi dasturida bolalar adabiyotining shakllanishi va rivojlanishiga katta hissa qo'shgan shoir va yozuvchilarning hayoti va ijodi bilan tanishiladi. Qozoq bolalar adabiyoti bo'yicha ma'ruzalar va seminarlar talabalarning chuqur bilimlari bilan bir qatorda ularni bugungi adabiy me'yorlarga kiradigan nazariy tushunchalarni puxta egallashga undaydi.

18

Qozoq folklori

Qozoq folklori bakalavr darajasida har tomonlama ta'lim beradigan, folklor merosi janrlarini to‘liq qamrab oladigan fan. Qozoq xalqining og‘zaki adabiyoti fanining shakllanishi asosida folklorning janr xususiyatlari, tematik, g‘oyaviy, badiiy jihatlari folklorshunoslik bo‘yicha har tomonlama nazariy va amaliy tahlillarda izohlanadi.

19

Qozoq tili tarixi (qozoq tili va adabiyoti yo‘nalishi)

"Qozoq tili il tarixi" fanining maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holda dunyo xalqlari qatori turkiy xalqlarning ham rivojlanish va shakllanish tarixi o‘zining lingvistik tavsiflovchi grammatikasi va aloqasidan farq qiladi. Qozoq tilining grammatik tuzilishining tarixiy rivojlanishini o‘rganish manbalari: dialektal faktlar, zamonaviy tilda saqlanib qolgan qadimgi til izlari, qadimgi yodgorliklar, ayniqsa qipchoq tilining variantlari va u haqida o‘rta asr tadqiqotlari, turdosh tillar, ayniqsa Taraqqiyotning tarixiy bosqichlarini, uslubiy tarmoqlarini qipchoq tilida tushuntiradi.

20

Qozoq adabiyotini o‘qitish metodikasi

Adabiyotni o'qitish metodikasi fanida talabalar nazariy bilimlarni maktab amaliyotida qo'llash usullarini o'rganadilar va darslar tuzilishini o'zlashtiradilar.

21

Turkiy yozuvlar tarixi

"Turkiy yozuv tarixi" fani - turkiy xalqlarning yozilish tarixi haqida umumiy ma'lumot va uning turlarini tushuntirish. Turkiyzabon xalqlar, etnik guruhlar odatda turkiy xalqlar deb ataladi. Turk xalqlarining tili, millat taraqqiyoti singari, juda kichik qabila tilidan zamonaviy milliy tilga, yozma tilga aylandi.

22

Turkologiya tarixi

Mazkur darslikdagi "Turkologiya tarixi" fanining maqsadi va vazifalari tufayli turkiy xalqlarning, shuningdek, jahon xalqlarining taraqqiyoti va shakllanish tarixi lingvistik tavsif grammatikasidan farq qiladi. Turkologiyaning bu predmeti mutaxassislik fanlaridan biri hisoblanadi. Tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasi haqida gap ketganda, tilshunoslikning barcha mustaqilligi boshqa fanlardan boshqa narsa emasligi tushuntiriladi.

23

Qozoq tili onomastikasi

Qozoqcha ismlar tizimini o'rganishning kontseptual yondashuvi o'quvchilarga qozoq onomastikasi bo'yicha boy illyustrativ va nazariy materiallarga yangicha qarash imkonini beradi, bu bizning nazarimizda qozoq kognitiv tilshunosligi va onomastikasi bo'yicha tadqiqotlar ko'lamini kengaytiradi.

24

Jahon adabiyoti (qozoq tili va adabiyoti yo‘nalishi)

Jahon adabiyoti jarayonida talaba jahon madaniyati uchun zarur bo‘lgan va majburiy bo‘lgan narsalarni o‘rganadi va o‘zlashtiradi. Shuningdek, siz milliy adabiyotning eng muhim matnlarini, qadimgi, o‘rta asrlar va zamonaviy jahon adabiyoti asarlarini diqqat bilan o‘qish imkoniyatiga ega bo‘lasiz. Tahlil jarayonida ular o‘zlarining milliy adabiyotlaridagi hodisalar bilan taqqoslab ko‘rib chiqiladi.

25

Qozoq adabiyoti tarixi

Qozoq adabiyoti tarixi fani - nazariy kurs. Qozoq adabiyoti tarixida qadimgi davr, xonlik davri, XX asr. Erta adabiyot zamonaviy qozoq adabiyoti hisoblanadi. Shuningdek, talabalarni qozoq adabiyotining tarixi, turlari, tarixiy qo'shiqlari, shoir va yozuvchilar ijodidagi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan asarlar bilan tanishtirish masalalari ko'rib chiqilgan.

26

“Ifodali o‘qish va nutq madaniyati” fan

talabalarga ifodali o‘qish vositalaridan to‘g‘ri foydalanishni, aruz va barmoq vazni xususiyatlarini farqlash va tahlil ko‘nikmasini shakllantirish, she’riy, nasriy va dramatik janrlarning o‘qilish usullarini hamda amaliyotda qo‘llay olishni o‘rgatishdan iborat

27

O‘qituvchining nutq madaniyati (qozoq tili va adabiyoti yo‘nalishi)

O‘qituvchining nutq madaniyati lingvistik predmetdir. O‘qituvchining nutq madaniyati fanining asosiy maqsadi til uslubi turlari va til vositalaridan og‘zaki va yozma foydalanish shartlari bilan tanishtirishdir. Til tizimi fonemalar, morfologiya, so‘zlar, iboralar va jumlalar kabi tilni shakllantiruvchi elementlardan iborat. Shuningdek, kurs davomida talabalar adabiy til normalari, jamoat nutqi, til me'yorlari va ularning nutq madaniyatidagi o‘rni to‘g‘risida ma'lumotga ega bo‘ladilar.

28

Qozoq tilini o‘qitish metodikasi (qozoq tili va adabiyoti yo‘nalishi)

Qozoq tilini o‘qitish metodikasi boshlang‘ich maktabda asosiy fan hisoblanadi. Kichik o‘quvchilar o‘qish, so‘zlash va yozish bilan bog‘liq bilim va ko‘nikmalarni egallaydilar. Ona tilining tarbiyaviy ahamiyati kuchli, u talabalarga dunyoni bilishga, odamlar bilan axloqiy munosabatlarni bilishga, fan va madaniyatni o‘rganishga yo‘l ochadi.

29

Qozoq tilining nazariy grammatikasi

"Qozoq tilining nazariy grammatikasi" fani til nazariyasidan boshlanadi, keyingi boblar zamonaviy tilshunoslikning asosiy yo'nalishlariga, kelajakdagi muammolarni aniqlashga bag'ishlangan. Talabalar nazariy materialni topshirgandan so'ng, o'quv dasturida ko'rsatilgan muddat davomida tilning barcha sohalarining lingvistik dialekt xususiyatlarini nazariy jihatdan ajrata olishlari kerak. U nazorat mashqlarini bajarishga majburdir.

30

Qozoq tili stilistikasi

"Qozoq tili stilistikasi" mavzusining umumiy tushunchasi, ya'ni talabalar uchun lingvistik stilistikaning ta'rifi, o'rganish muammolari, paydo bo'lishi, o'qitishning ahamiyati va vazifalari, lingvistik stilistikaning tilshunoslikning boshqa sohalari bilan aloqasi. Tilshunoslik stilistikasi va adabiy stilistikaga tushuntirish, uning nazariy va amaliy ahamiyati haqida ma'lumot.

31

XX asrning boshlaridagi adabiy tendensiyalar (qozoq tili va adabiyoti yo‘nalishi)

XX asrning boshlarida mavjud bo‘lgan adabiy tendentsiyalar va muammolarni aniqlashdan iborat. XX asrning boshlaridagi qozoq jamiyatining siyosiy va ijtimoiy ahvolini har tomonlama ko‘rib chiqish, ma'naviy va badiiy rivojlanishning eng dolzarb masalalari, qozoq tilida nashr etilgan nashrlar va kitoblar bo‘yicha qimmatli ma'lumotlarni to‘plash va tahlil qilish. Shunday qilib, yigirmanchi asrning boshlaridagi qozoq adabiyoti uning o‘sib borayotgan davr manbai ekanligini tushuntiradi.

32

Tilshunoslik asoslari

"Tilshunoslik asoslari" fanidan nazariy va amaliy mashg'ulotlar asosida talabalarni ijodkorlikka jalb qilish.Turlarni o'rganish usullarini aniqlashda tilshunoslik yoki diaxronik tilshunoslik alohida o'rin tutadi.

33

Hozirgi adabiy jarayon

"Hozirgi adabiy jarayon" fani talabalarni she'r va nasrda, dramatik asarlardagi yangi tarixiy tuyg'uga, ma'naviy kamolot va fikr pokligiga chorlaydi, ularni go'zallikka jalb qiladi. Shuningdek, talabalar noyob adabiy jarayonni, xususan, mustaqillik yillarida qozoq shoir va yozuvchilarining she'riy, nasriy va dramatik asarlarini har bir alohida asarga asoslanib tushunishlari mumkin bo'ladi.

34

Qozoq tili tarixi

"Qozoq tili tarixi" fanining maqsadi va vazifalari tufayli ushbu darslikda qozoq tilining grammatik tuzilishining tarixiy rivojlanishini o'rganish manbalari: dialektik faktlar, qadimgi til izlari, antik davr yodgorliklari keltirilgan. qipchoq tilining variantlari va u haqidagi o'rta asr tadqiqotlari, qarindosh tillarning, ayniqsa qipchoq guruhi tillarining qiyosiy materiallari o’rgatadi.


Magistratura

35

Lingvistika nazariyasi va amaliy tilshunosligi

"Tilshunoslik nazariyasi va amaliy tilshunosligi" fanining predmeti Tilshunoslik yoki tilshunoslik - til haqidagi fan va uning rivojlanish qonuniyatlari. Boshqacha qilib aytganda, bu inson tilining kelib chiqishi haqida g‘oya beradigan tadqiqot sohasidir. Chunki til, avvalo, jamiyatdagi odamlar o‘rtasidagi aloqa vositasidir. Har bir tilda tovush tizimi, so‘z boyligi va grammatik tuzilishi mavjud. Tilning bu turli jihatlari tilshunoslik, fonetika, lug‘at, grammatik tuzilish, morfologiya va sintaksisning tegishli sohalarida ko‘rib chiqiladi.

36

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi

"Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi" - nazariy kurs. Dastur qozoq tili va adabiyoti magistr darajasiga mo‘ljallangan. Magistrlarning qozoq tili va adabiyoti bo‘yicha nazariy bilimlarini amalda qo‘llash usullarini va dars tuzilishini o‘zlashtirish yondashuvlarini o‘zlashtirmoqda. Yangi pedagogik texnologiyalar bilan o‘qitish noan'anaviy dars turlari bo‘yicha mashg‘ulotlarni o‘z ichiga oladi.

37

Amaliy tilshunoslik

Amaliy tilshunoslik lingvistikaning bir yo‘nalishi, u tilshunoslik nazariy natijalarining amaliy qo‘llanilishiga qaratilgan. Shuningdek, tilshunoslikning boshqa fanlar bilan kesishgan nuqtalarini – tatbiqiy yo‘nalishlarni ham o‘rganadi. Bundan tashqari tilning ijtimoiy muammolarini aniqlash, tadqiq qilish bilan shug‘ullanadigan va yechimlarni taklif qiladigan fan sohasi. “Amaliy tilshunoslik” moduli tilshunoslikning amaliy masalarini yoritishga qaratilgan. Modulning maqsadi lingvistikaning boshqa fanlar bilan munosabatini o‘rganish, ijtimoiy-iqtisodiy talablarga javob beruvchi yangi yo‘nalishlarining predmeti va obyektini tavsiflashdir:

38

Lingvopragmagmatika asoslari

Kadrlar tayyorlash milliy dasturidan kelib chiqqan holda amaliy tilshunoslik mazmunini yoritish, nazariyani amaliyotga tatbiq qilish, til birliklari, til hodisalarining amaliy qiymatini aniqlash, fan doirasida o‘rganiladigan asosiy masalalarni belgilash, nazariy va amaliy tilshunoslikning muhim xususiyatlari haqida tasavvur hosil qilish, asosiy lingvistik hodisalar, jarayonlar, til birliklari, til birliklarining tizim sifatida mavjudligini asoslash, lingvistik strukturani amaliy tilshunoslik asosida tahlil qilish kommunikatsiya tizimining asosiy vositasi bo‘lgan til mohiyatini yoritishda katta ahamiyat kasb etadi.

39

Istiqlol davri qozoq adabiyotining nazariy masalalari (qozoq tili va adabiyoti yo‘nalishi)

"Istiqlol davri qozoq adabiyotining nazariy masalalari" fani - nazariy kurs. Dastur har qanday zamonda, har qanday davrda adabiyot inson kayfiyatidagi bo‘shashtiruvchi, jonlantiruvchi, tushkunlikka tushadigan, hayotiy maqsadlarga intilayotgan barcha daqiqalarning xronikasi, surati va kuyi ekanligini o‘rgatadi. Erkinlik, erkinlik va mustaqillikni tug‘ilishi va uni ta'minlash, milliy ongni tarbiyalash, ajdodlarimiz erlarini dushmanlardan himoya qilish, milliy or-nomus va milliy vatanparvarlikni charxlashda adabiyotimiz har doim birinchi o‘rinda turadi.Bugungi kunda kafedrada turli ilmiy yo‘nalishda faoliyat yuritayotgan professor-o‘qituvchilar jamoasi to‘plangan.

Kafedra tarkibida faoliyat yuritib kelayotgan yetakchi professor-o‘qituvchilar:

 

• Shofqorov Abdishukur Musayevich – kafedra mudiri, f.f.n., dots. v.b.

• Rasulov Ravshanxo‘ja – f.f.d., professor

• Mengliev Baxtiyor Rajabovich – f.f.d., professor

• Abduvalitov Yergash Buranovich – p.f.d., professor

• Qaldibekova Anargul Sotbarovna – p.f.n., dotsent

• Mo‘ydinov Qodirjon Abdurasulovich – dotsent v.b., PhD

• Baykabilov Userbay Alimxanovich – katta o‘qituvchi

• Abdirimova Intizor Kamilovna – o‘qituvchi

• Jumaniyozov Shuxrat Alimboyevich – o‘qituvchi

• Saidov O‘lmas Rahmatovich – o‘qituvchi

• Bayzakov Jandoz Abdazimovich – o‘qituvchi

• Abduqahhorova Xosiyat Abdurasul qizi – o‘qituvchi

• Jarasbayev Nurkeldi Abdurashid o‘g‘li – o‘qituvchi

• Mavlonova Mohigul Uralovna – o‘qituvchi

• Narmanov Alisher Xasanovich – o‘qituvchi

• Murodova Firuza Jalolovna – o‘qituvchi

• Komilova Gulmira Temirovna – o‘qituvchi


8-umumta’lim maktabida “Tashabbuskor talabalar” loyihasi doirasida7-sinf o‘quvchilarining ona tili fanidan bilim darajasini aniqlash yuzasidan2-chorak boshida va yakunida o‘tkazilgan nazorat natijalari tahlili  • 8-umumta’lim maktabida “Tashabbuskor talabalar” loyihasi doirasida7-sinf o‘quvchilarining adabiyot fanidan bilim darajasini aniqlash yuzasidan 2-chorak boshida va yakunida o‘tkazilgan nazorat natijalari tahlili
  • Intellektual mulk agentligining “maktab-laboratoriya” innovatsion tajriba maydonchasi loyihasi guvohnomasiga ega bo‘lindi


Kafedrada 2 ta ta’lim yo‘nalishi: o‘zbek tili va adabiyoti, qozoq tili va adabiyoti yo‘nalishlarida dars-mashg‘ulotlari olib boriladi.Kafedra O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti hamda Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti universiteti bilan doimiy hamkorlik olib boradi.


Ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish darajalari ro‘yxati

Bakalavr 

Yo‘nalish kodi

Ta'lim yo‘nalishi va darajasi

O‘qish muddati va ta'lim tili

60111400

O‘zbek tili va adabiyoti, bakalavr

4 yil, o‘zbek tili

60111500

Ona tili va adabiyot:

qozoq tili va adabiyoti, bakalavr

4 yil, qozoq tili

 

Bakalavr, ikkinchi oliy ta’lim

Yo‘nalish kodi

Ta’lim yo‘nalishi va darajasi

O‘qish muddati va ta’lim tili

60111400

O‘zbek tili va adabiyoti, bakalavr

3 yil, o‘zbek tili

 

Bakalavr, sirtqi ta’lim

Yo‘nalish kodi

Ta’lim yo‘nalishi va darajasi

O‘qish muddati va ta’lim tili

60111400

O‘zbek tili va adabiyoti, bakalavr

5 yil, o‘zbek tili

 

Magistratura

Yo‘nalish kodi

Ta’lim yo‘nalishi va darajasi

O‘qish muddati va ta’lim tili

70111401

O‘zbek tili va adabiyoti, magistr

2 yil, o‘zbek tili

70111501

Ona tili va adabiyot (qozoq tili va adabiyoti), magistr

2 yil, qozoq tili

 

 

Tadqiqotchilar

T.r.

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Abdirimova Intizor Kamilovna

o’qituvchi

13.00.02 – Ta’lim –tarbiya nazariyasi va metodikasi

Umumta’lim maktablarida adabiyot darslarini pedagogic ta’lim klasteri asosida tashkil qilish

2

Jumaniyozov Shuhrat Alimbayevich

o’qituvchi

13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida adabiy ta’lim tizimining taraqqiyot bosqichlari

3

Saidov O‘lmas Rahmatovich

o’qituvchi

10.00.01 – O‘zbek tili

O‘zbek tilidagi xizmat yozishmalarining tili va uslubi

4

Abdullayev Akmal Amirovich

o’qituvchi

10.00.01 – O‘zbek tili

Toshkent viloyati toponimlarining lingvomadaniy tadqiqi

5

Narmanov Alisher Hasanovich

o’qituvchi

10.00.01 – O‘zbek tili

Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og‘zaki ijodining o‘rni

6

To‘ychiyev Abdurashid Mustafoyevich

o’qituvchi

10.00.01 – O‘zbek tili

Poetik sintaksis va uning asosiy birliklari tadqiqi

 

  • O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishida tahsil olayotgan iqtidorli talabalar kafedra professor-o‘qituvchilariga biriktirilgan. O‘zbek tili va adabiyoti kaferasi professor-o‘qituvchilari iqtidorli talabalarni turli xil ko‘rik-tanlovlarda, fan olimpiadalariga hamda nomdor stipendiyalarga tayyorlash ishlarini olib borishmoqda. Talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishga, ularni mahoratli pedagog sifatida tayyorlash borasida darsdan tashqari ishlar yo‘lga qo‘yilgan.
  • Talabalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida kafedra qoshida quyidagi fan to‘garaklari faoliyat yuritmoqda.


To‘garaklar faoliyatidan lavhalar