+99870 716-68-05

Tillar:       O'zb       Eng       Рус    

EMAIL POCHTA

MILLIY G’OYA, MA’NAVIYAT ASOSLARI VA HUQUQ TA’LIMI KAFEDRASI

Kafedra mudiri: f.f.n., dotsent Tog’aev Shavkat
f.f.n., dotsent Tog’aev Shavkat

f.f.n., dotsent Tog’aev Shavkat

Kafedra mudiri:

Asosiy ma'lumotlar:

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasi 2021-yil 23 avgustda tashkil topgan. Kafedra Gumanitar fanlar fakulteti tarkibiga kiradi.


Kafedrasi Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo‘nalishiga ixtisoslashgan.


Bakalavr:

5111600 - Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi

Magistratura:

70112100 - Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat

asoslari)


Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasida o‘tiladigan fanlar:

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Konstitutsiyaviy huquq

Konstitutsiyaviy huquq tizimi, unda tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarni, jamiyat va davlat tuzumining asoslarini hamda davlat hokimiyatini amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan munosabatlarga doir masalalarni chuqur tahlil qila oladigan kadrlar tarbiyalashdir

2

Davlat va huquq nazariyasi tarixi

Davlat hamda huquqning vujudga kelishi, rivojlanishi va namoyon bo‘lishining eng umumiy qonuniyatlarini, ularning ilmiy talqini , davlatchilik tarixi hamda huquqiy rivojlanishini kelgusidagi yo‘llarini, huquqiy qadriyatlarini , aholining huquqiy ongi va yuksak huquqiy madaniyatini shakllantirishni o‘z ichiga oladi.

3

Fuqarolik huquqi

Talabalarni fuqarolik huquqiy munosabatlar, fuqarolik huquqiy munosabatlarining sube’kti, obe’kti, bitimlar, da’vo muddati, mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar va ularni himoya qilish, majburiyatlar, shartnoma to‘g‘risidagi umumiy qoidalar va shu kabi masalalarga oid bilimlar bilan tanishtirishdan iborat.

4

Oila huquqi

Oila huquqi tizimini, unda tartibga solinadigan oilaviy-huquqiy munosabatlarni, nikoh va u bilan bog‘liq bo‘lgan munosabatlarga doir masalalarni chuqur tahlil qila oladigan kadrlar tayyorlashdir

5

Mehnat huquqi

Mehnat qonunchiligini chuqur o‘rgangan va tahliliy mushohada bilan amaliyotda qo‘llay oladigan keng fikrli, chuqur bilim va ko‘nikmalarga ega kadrlarni tayyorlash

6

Jinoyat huquqi

Jinoyat huquqini predmetini va uning boshqa huquqiy fanlar tizimidagi o‘rni va rolini, jinoyat qonunchiligi asoslarini , jazo tamoyillari, jinoiy javobgarlikka tortish tartibi, jinoiy qilmishlarini kvalifikatsiyasini ochib berish

7

Xalqaro huquq

Xalqaro huquq tizimini, unda tartibga solinadigan munosabatlarni va normalarni , xalqaro huquqda javobgarlik bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarni chuqur tahlil qila oladigan kadrlar tarbiyalashdir.

8

Ta’lim tarbiya jarayonida normativ huquqiy xujjatlar

Pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kursi tinglovchilarini oliy ta’limning normativ-huquqiy asoslari haqidagi bilimlarini takomillashtirish, normativ xujjatlarni qo‘llashdagi muammolarni aniqlash, tahlil etish to‘g‘risidagi ko‘nikma va malakalarni tarkib toptirish

9

Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari

Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslariga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Huquqiy tarbiyaning padagogik va psixologik asoslarini ega kadrlarni tayyorlash.

10

Ekalogiya huquqi

Ekalogiya huquqi tizimini, unda tartibga solinadigan munosabatlar va ularning o‘ziga xos tomonlarini chuqur o‘rgangan va har tomonlama tahlil qila oladigan Vatanparvar etuk kadrlarni tarbiyalashdir.

11

Milliy g‘oya tarixi va nazariyasi

G‘oyalarning vujudga kelishi, shakllanish bosqichlari va tarixiy ildizlari, g‘oyalarning inson va jamiyat xayotida tutgan o‘rni hamda rolini ochib berish, har bir xalqva middatning o‘tmishi, buguni va kelajagi, taraqqiyotiga intilishi va milliy yuksalishida g‘oya va tamafkuralarning ahamiyati haqida ilmiy bilimlar berishdan iborat

12

Ma’naviyatshunoslik

Talabalarga ma’naviyatning mazmun-mohiyati, ma’naviyatshunoslik fanining shakllanish jarayoni, xalqimizning tarixan boy ma’naviy merosi, ma’naviy – ma’rifiy takomil bosqichlari, milliy ma’naviyatimizning umumbashariy qadriyatlar bilan uyg‘unligi, uning o‘ziga xos betakror xususiyatlari haqida tushuncha berish va bu boradagi bilimlarini oshirishdan iborat.

13

Ijtimoiy xayot va din

O‘sib kelayotgan yosh avlodni turli yot g‘oyalarga qarshi tura oladigan ruxda tarbiyalash, kindik qoni to‘kilgan ona yurtni asrab avaylashga chaqirish. Vatanparvarlik ruxida tarbiyalashdan iborat.

14

Geosiyosat

Geosiyosiy jarayonlarni spitsifik sotqial fenomen sifatida kompleks taxlil qilishdan iborat.

15

Globallashuv asoslari

Globallashuv tushunchasining mazmun mohiyatini anglash orqali uning asosiy tendensiyalarini o‘rganishdan iboratdir.

16

Ma’naviy ma’rifiy ishlarni tashkil etish metodikasi

Talabalarni ma’naviy-ma’rifiy ishlar va uni tashkil etish metodikasi fanining nazariy asoslariga doir bilimlar bilan qurollantirish.

17

Etnomadaniyat

Etnommadaniyat faniga oid tushunchalar va tamoyillar to‘g‘risida talablarga zamonaviy talablar asosida har taraflama chuqur bilim berish bilan birga ularning umuminsoniy dunyoqarashlarni shakllantirish

18

Ekstrimizm va terrorizxmga qarshi kurashning ma’naviy ma’rifiy asoslari

Inson ongi va qalbi uchun kurash asosiy masalaga aylangan davrda dunyo mamlakatlarining ekstrimizm va terrorizmga qarshi kurash tajribasini o‘rganish

19

Aksiologiya

Talabalarda umuminsoniy va milliy qadriyatlarimizning O’zbekistonda shakllanayotgan demokratik jamiyatning negizini tashkil etadigan ma’naviy qadriyatlarni his etish, ular haqida chuqur bilimga ega bo’lish ko’nikmalari shakllantiriladi.

Qadriyatshunoslik asosan qadriyatlar, ularning namoyon bo‘lish shakllari, qadrlash hissi, qadrlash tuyg‘usi, reallikka qadriyatli munosabat va aksiologik yondashuv, ijtimoiy taraqqiyot jarayonida qadriyatlar sohasidagi o‘zgarishlar, qadrlash va qadrsizlanish muammolari, tarixni aksiologik tushunish, qadriyat tizimlarining amal qilish xususiyatlari to‘g‘risidagi masalalarni o‘rganadi.

20

Jahon – siyosiy mafkuraviy ta’limotlar tarixi

Jahon – siyosiy mafkuraviy ta’limotlar tarixi: milliy g’oya va falsafa yo‘nalishi bo‘yicha talabalar to‘g‘ri fikrlashning mantiqiy shakllari va qonun-qoidalari, formal mantiqning xususiyatini anglab yetishi, zamonaviy mantiqning formallashgan tilini egallagan kadrlarni tayyorlash

21

Ta’lim huquqi

“Ta’lim huquqi” fani bo’lajak pedagoglarda ta’lim huquqiga doir bilim va ko’nikmalarni egallash va olgan bilimlarni amaliyotga qo’llay olish mahoratini shakllantirishga qaratilgan.

22

Tadbirkorlik huquqi

Tadbirkorlik va moliyaviy-huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi qonun-hujjatlar; tadbirkorlik va biznes tushunchasi; Tadbirkorlik huquqining jamiyatimiz iqtisodiyotidagi o’rni; O’zbekistonda Tadbirkorlik huquqining tarixi; Tadbirkorlik-huquqiy munosabatlar tushunchasi; Tadbirkorlikka yaratib berilayotgan sharoitlar va ularning huquqiy asoslarini o‘rganish.

23

Ijtimoiy ta’minot huquqi

Ijtimoiy ta’minot huquqi fani bo’yicha talabalarning bilim, ko’nikma va malakalariga qo’ydagi talablar qo’yiladi. O’zbekiston Respublikasida ijtimoiy ta’minot qonunchiligining ahamiyati, maqsad va vazifasi haqida tasavvurga ega bo’lishi; Ijtimoiy ta’minotga oid huquqiy munosabatlar, ijtimoiy ta’minotga muhoj aholi qatlamlarini aniqlash, ularning yagona ro`yhatini muntazam shakllantirib borish, ijtimoiy ta’minot huquqi subyektlarining huquq va majburiyatlari, kabi masalalarni bilishi va ulardan foydalana olishi kerak.

24

Estetika

Estetika voqelikka estetik munosabatning mohiyat-mazmuni, asosiy yo‘nalishlari, shuningdek, estetik ong, uning tuzilishi, estetik ong tarkibiy qismlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik masalalari to‘g‘risidagi bilimlarni shakllantirishga xizmat qilishdan iborat.

25

ijtimoiy falsafa

Yoshlarni zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan falsafiy bilimlar bilan qurollantirish hamda ularda o'z-o'zini anglash va to'g'ri fikrlash mahorati, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat.

  • 70112100 - Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)


Magistraturada o’tiladigan fanlar

1

Sharq va g‘arb ma’naviyati

Magistrantlarni Sharq va G‘arb ma’naviyati asoslariga hamda ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik va o‘zaro ta’sirga, ular o‘rtasidagi tafovutga aloqador bo‘lgan bilimlar bilan qurollantirish. Shuningdek, mazkur bilimlar asosida yoshlarda ma’naviy dunyoqarashni shakllantirish, milliy ma’naviyatni yot, zararli, soxta ma’naviy ta’sirlardan himoya etishdir.

2

Ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni prognozlash va modellashtirish

Yoshlarni zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan bilimlar bilan qurollantirish hamda ularda ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni o’rganish, tahlil qilish, tartibga solish, boshqarish, rejalashtirish va prognozlash asosida ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni takomillashtirish bo’yicha xulosa va tavsiyanomalar ishlab chiqishga o’rgatish.

3

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Yoshlarni zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan bilimlar bilan qurollantirish hamda ularda o’z-o’zini anglash va to’g’ri fikrlash mahorati, ko’nikma va malakalarini shakllantirish, ilmiy tadqiqot dasturini tuzish va unda nazariya va amaliyot birligiga rioya qilish malakalarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek, fanlarni tasniflash, metodlardan unumli foydalanish, ilmiy tadqiqot dasturining mavzusini tanlash, materiallarni saralash, o’zining ilmiy saviyasini oshirishga yo’nalgan adabiyotlar mazmunini o’rganish va egallangan bilimlardan amaliyotda foydalanish malakalarini shakllantirish.

4

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi

Yoshlarni zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan bilimlar bilan qurollantirish hamda ularda o’z-o’zini anglash va to’g’ri fikrlash mahorati, ko’nikma va malakalarini shakllantirish, yangi bilimlarni yarata olish malakalarini shakllantirish. Shuningdek, ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitishda pedagogik texnologiyalar, muammolilik prinsipi, ilmiy maktablarning ahamiyati, zamonaviy yondashuvlar, axborot va axborot texnologiyalarining ta’siri, bilimlar transformasiyasi, fanlararo metodologiya kontekstida o‘rganish va egallangan bilimlardan amaliyotda foydalanish malakalarini shakllantirish.

5

Globallashuv va ma’naviyat

Globallashuv va ma’naviyat o‘rtasidagi aloqadorliklar mohiyatini, bugungi dunyoda yuz berayotgan geosiyosiy jarayonlar va mafkuraviy kurash hamda ma’naviy tahdidlarni kompleks tahlil qilish malakalarini shakllantirish.

6

Oliy ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishning xalqaro tajribasi

Zamonaviy oliy ta’lim tizimidagi transformasiyalar, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishning xalqaro tajribasi hamda yutuqlariga asoslangan bilimlar bilan qurollantirish hamda ularni o‘rganish, tahlil qilish, oliy ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishning ahamiyati va zarurligini o‘rgatish. Shuningdek, oliy o‘quv yurtlarida gumanitar ta’limning rolini oshirish zarurligini ko‘rsatish; ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish jarayonini samarali tashkil etish usullarini tahlil qilish; xorijiy davlatlarda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari, ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlash; xorijiy davlatlardagi oliy ta’lim tizimidagi zamonaviy yondashuvlarning muhim jihatlarini o‘rganish hamda magistrantlarda xorijiy ta’lim tizimining ijobiy jihatlaridan amaliyotda foydalanish malakalarini shakllantirish.

7

Ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etish texnologiyasi

Magistrantlarni ma’naviy-ma’rifiy ishlar va uni tashkil etish texnologiyasi fanining nazariy asoslariga doir bilimlar bilan qurollantirish va zarurligini o‘rgatish. Shuningdek, kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida yoshlarlarni g‘oyaviy-mafkuraviy tarbiyalash va ta’limni samarali tashkil etishga o‘rgatish, pedagogik faoliyatni to‘la anglay olish qobiliyatini shakllantirish, pedagogik faoliyatni tashkil etishda innovasion yo‘nalishlarni o‘rganishdan hamda magistrantlarda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etish texnologiyalarining ijobiy jihatlaridan amaliyotda foydalanish malakalarini shakllantirish.

8

Shaxs ma’naviy kamolatini shakllantirish

omillari

Shaxs ma’naviyatini shakllantiruvchi omillar bilan tanishtirish hamda ularga ma’naviyatni shakllantiruvchi omillarni o‘zlashtirish usullarini o‘rgatish. Shuningdek, taraqqiyotimizning yangi bosqichida shaxs ma’naviy kamolatini shakllantirish va rivojlantirishning eng muhim omillarini anglay olish qobiliyatini shakllantirish. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy islohotlarning, qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining mazmun-mohiyatini keng jamoatchilikka samarali etkazish; oila, mahalla, ta’lim muassasalari va mehnat jamoalarida shaxs ma’naviyatini rivojlanishini o‘rganish va barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan faoliyatda ishtirok etish, shaxs ma’naviyatini rivojlantirishda zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha uslubiy ko‘nikmalar haqida batafsil tushunchalarni shakllantirish.

9

Millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglik

Millatlararo totuvlik, milliy, diniy va siyosiy bag‘rikenglikning mohiyati, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik munosabatlarning ijtimoiy barqarorlik va rivojlanishga ta’siriga aloqador bo‘lgan bilimlar bilan qurollantirish. Shuningdek, yoshlarning ijtimoiy faoliyatida millatlararo totuvlik, bag‘rikenglik, tenglik, birdamlikka munosabatni; xalq orasida totuvlik, bag‘rikenglikni targ‘ib-tashviq qilish malakasini; mafkuraviy jarayonlarni tahlil qilish, baholash va ularga mustaqil yondashuvni shakllantirish.Bugungi kunda kafedrada turli ilmiy yo‘nalishda faoliyat yuritayotgan professor-o‘qituvchilar jamoasi to‘plangan. Kafedra tarkibida faoliyat yuritib kelayotgan etakchi o‘qituvchilar:

Tog’aev Shavkat Xurramovich - kafedra mudiri, f.f.n., dotsent

G‘affarova Gulchexra G‘ulamjonovna – f.f.d., professor v.b

Jo‘raev Yuldosh Ochilovich – yu.f.d professor

Ikramov Ravshan Aktamovich – yu.f.n dotsent

Kalkanov Eshmatboy Toshpulatovich - f.f.n., dotsent

Qandov Bahodir Mirzayevich - f.f.d. (PhD), dotsent

Boboqulov Shohnazar - yu.f.n dotsent

Boltaev Mansur – yu.f.n dotsent

Ismayilov Akmal Ziyodullaevich – katta o‘qituvchi

Hojiev Rasulbek Boynazar o‘g‘li - o‘qituvchi

Ibrohimov Farxod Anvarjon o‘g‘li - o‘qituvchi

Toshmetov To‘xtasin Xudoyberganovich - o‘qituvchi 

Adamboev Umidbek Xayitboyevich – o’qituvchi

Mamatqulov Alisher Yaxshiboyevich - o‘qituvchi

Urazboeva Barno - o‘qituvchi

Raxmonova Gulchexra – o’qituvchi

Ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish darajalari ro‘yxati

Bakalavr 

Yo‘nalish kodi

Talim yo‘nalishi va darajasi

O‘qish muddati va talim tili

5111600

Milliy g‘oya ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi

4 yil

O‘zbek tili

 

 

Magistratura 

Yo‘nalish kodi

Talim yo‘nalishi va darajasi

O‘qish muddati va talim tili

70112100

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)

2 yil

O‘zbek tili

 

Ikkinchi OT 

Yo‘nalish kodi

Talim yo‘nalishi va darajasi

O‘qish muddati va talim tili

5111600

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi

3 yil

O‘zbek tili

 

Sirtqi ta’lim 

Yo‘nalish kodi

Talim yo‘nalishi va darajasi

O‘qish muddati va ta’lim tili

5111600

Milliy g‘oya ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi

5 yil

O‘zbek tili

 

 

Tadqiqotchilar


Professor-o‘qituvchilarning F.I.SH

Ilmiy unvoni

Ixtisosligi va shifri nomi

Dessirtatsiya mavzusi

1.

Tog’aev Shavkat

f.f.n., dotsent

09.00.17 – madaniyat nazariyasi

O‘zbek xalqi milliy g‘ururining shakllanishida madaniy merosining roli

3.

G‘affarova Gulchexra G‘ulamjanovna

f.f.d., professor v.b.

09.00.01 – Ontologiya, genosologiya va mantiq

Murakkab tizimlarda axborot generatsiyasining falsafiy-metodologik asoslari

4.

Kalkanov Eshmatboy Toshpulatovich

f.f.n., dotsent

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

Vatanparvarlikning falsafiy-ruhiy, madaniy hodisa sifatida umumijtimoiy qonunlar tizimidagi o‘rni (ijtimoiy-falsafiy tahlil)

5.

Qandov Bahodir Mirzayevich

f.f.d. (PhD), dotsent

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

Inson huquqlar va siyosat: falsafiy va huquqiy asoslari

6.

Ismayilov Akmal Ziyodulloevich

katta o‘qituvchi

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati shakllanishida huquqiy ongni o‘rni (ijtimoiy-falsafiy tahlil)

7.

Hojiev Rasulbek Boynazar o‘g‘li

o‘qituvchi

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

Shaxsda ijtimoiy kreativlik va ledirlik xususiyatlarini shakllantirishda O‘zbekiston yoshlar ishlari agentligining roli

8.

Ibrohimov Farxodjon Anvarjon O‘g‘li

o‘qituvchi

13.00.01- pedagogika nazariyasi va pedagogika ta’limotlar tarixi

Begonalashish jarayonlarini axloqiy tarbiya klasteri asosida bartaraf etishning pedagogik asoslari

9

Toshmetov To‘xtasin Xudoyberganovich

o‘qituvchi

09.00.05-milliy g‘oya targ‘ibot texnologiyalari

Globallashuv sharoitida milliy g‘oyani yoshlar ongiga singdirish innavatsion texnalogiyalari

10

Adamboev Umidbek Xayitboyevich

o‘qituvchi

09.00.01 – Ontologiya, genosologiya va mantiq

Inson ishonch – e’tiqodni shakillantirishda argumentlashning nounversal usullari

 

“Ma’naviyat gulshani” – bu ma’naviy-marifiy to‘garagida talaba yoshlarimiz o‘z ma’naviy-ma’rifiy bilim ko‘nikmalarini oshirib boradilar. Ushbu to‘garakka ma’sul qilib T.Toshmetov biriktirilgan. To‘garak xaftaning har chorshanbasida bo‘lib o‘tadi.

“Yosh targ‘ibotchilar” – bu ma’naviy-marifiy to‘garagida har bir talaba o‘zining ledirlik qobilyatini sinab ko‘ra oladi. Ushbu to‘garak yosh ledir-tarhibotchilarni tayyorlashga qaratilgan. Bunga ma’sul qilib F.A.Ibrahimov biriktirilgan.

“Munozara” - ushbu ma’naviy-marifiy to‘garagida yoshlarda hozirjavoblikni, o‘z fikrida qat’iy tura olishga va notiqlik ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Mazkur to‘garakka mas’ul qilib R.B.Hojiev biriktirilgan. To‘garak har payshanba kuni Gumanitar fanlar fakulteti binosida bo‘lib o‘tfadi.